Μέλη

Μέλη του Συνδέσμου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού, μπορούν να είναι πρόσωπα των παρακάτω κατηγοριών, ανάλογα με την σχέση τους με Οργανωμένο Υποδοχέα Δραστηριοτήτων:

Πρώτη Κατηγορία:
Νομικά πρόσωπα που ιδρύουν, αναπτύσσουν, διαχειρίζονται, διοικούν και λειτουργούν Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.
Δεύτερη Κατηγορία:
Υποκατηγορία Α: Μεμονωμένες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και αναπτύσσουν δραστηριότητα εντός των προαναφερθέντων Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία πριν την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους.
Υποκατηγορία Β: Σύνδεσμοι (π.χ. σωματεία) που στα μέλη τους συμπεριλαμβάνονται και επιχειρήσεις της Υποκατηγορίας Α προερχόμενες από τουλάχιστον δύο Οργανωμένους Υποδοχείς και έχουν ως σκοπό την προαγωγή των επιχειρηματικών συμφερόντων τους.

Τα μέλη του Συνδέσμου μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα.

Εγγραφή Νέου Μέλους