Ο Σύνδεσμος

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρηματικών Πάρκων ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2018 από 8 φορείς που ιδρύουν, διαχειρίζονται, διοικούν και λειτουργούν Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ), 16 επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν εντός ΟΥΔ, καθώς και 2 Συνδέσμους Επιχειρήσεων.

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η προώθηση, μέσω θεσμικού διαλόγου με την κυβέρνηση, τους ΟΤΑ και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς και οργανισμούς, της δημιουργίας και λειτουργίας Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ), όπου ισχύουν σαφείς κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και ελέγχεται με διαφάνεια η εφαρμογή τους. Μεταξύ των βασικών επιδιώξεων του Συνδέσμου είναι και η δημιουργία φιλικού και προνομιακού περιβάλλοντος για τις επενδύσεις εντός ΟΥΔ, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη βιώσιμων, διεθνώς ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.

Ειδικότερα, μέσα από τον οργανωμένο θεσμικό διάλογο με την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, ο ΕΣΕΠΠΑ:

  • Αναδεικνύει τα οφέλη από την ανάπτυξη και τη λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων, προς όφελος της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, της εθνικής οικονομίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Επισημαίνει τα προβλήματα και οι στρεβλώσεις που δυσχεραίνουν τη λειτουργία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και προτείνει λύσεις που διασφαλίζουν το πλέον αξιόπιστο περιβάλλον λειτουργίας, αλλά και την προσέλκυση νέων παραγωγικών επενδύσεων προστιθέμενης αξίας.
  • Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων καθώς και τη συνεργασία μεταξύ τους, με στόχο και τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους.
  • Προωθεί τη δημιουργία Οργανωμένων Υποδοχέων βιομηχανικών και άλλων επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, με όρους και κανόνες για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων που θα είναι εκ των προτέρων γνωστοί και διαδικασίες διαρκούς ελέγχου εφαρμογής των κανόνων αυτών.

Οι Οργανωμένοι Υποδοχείς – και μάλιστα αυτοί που διέπονται από το θεσμικό πλαίσιο των ΒΕΠΕ του Ν.2545/97, των Επιχειρηματικών Πάρκων του Ν.3982/11 και των Εμπορευματικών Πάρκων Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Ν.4302/14 – αποτελούν σημαντικότατο παράγοντα για την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Παράλληλα, χάρη στην παροχή των κατάλληλων υποδομών (ύδρευσης, διαχείρισης αποβλήτων κ.λπ.), εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των γειτονικών περιοχών και επηρεάζουν θετικά τη διαμόρφωση σταθερών αξιών ακίνητης περιουσίας στην ευρύτερη περιοχή.

Διαρκής στόχος του ΕΣΕΠΠΑ είναι να αναδεικνύει αυτά τα οφέλη. Τα μέλη του Συνδέσμου ανέλαβαν την πρωτοβουλία ίδρυσής του και έθεσαν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους στη διάθεση της Πολιτείας, ώστε να συμβάλουν ενεργά στην αξιοποίηση των δημιουργικών δυνατοτήτων της χώρας.

Αναλυτικά οι θέσεις του ΕΣΕΠΠΑ  PDF