Τα Πάρκα

Οι Οργανωμένοι Υποδοχείς Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ), υπό το γενικό όρο Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠ), αντιπροσωπεύουν όλες τις μορφές θεσμοθετημένων θυλάκων δραστηριοτήτων. Πρόκειται για οργανικά ολοκληρωµένο σύνολο δοµών, υπηρεσιών και υποδοµών για την υποστήριξη δραστηριοτήτων του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα. Επιπλέον, μπορούν να υποστηρίξουν και ειδικές απαιτήσεις κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) (π.χ. εγκαταστάσεις αποθηκών και εμπορευματικά κέντρα).

Τα ΕΠ διατηρούν τον πυρήνα μεταποιητικής δραστηριότητας, αλλά παράλληλα διευρύνουν το φάσμα των κατηγοριών των επιχειρήσεων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε αυτά. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης της επιχειρηματικής δράσης σε τομείς όπως είναι τα ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια µε εφαρμοσμένη βιομηχανική και ενεργειακή έρευνα. Επίσης, σε εναρμόνιση και με τους υποδοχείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να εγκαθίστανται παραρτήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων, εμπόριο, καθώς επίσης και δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή και φυσικό αέριο.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των ΕΠ είναι η οριοθετημένη έκταση, το εγκεκριμένο οργανωμένο πολεοδομικό σχέδιο και τα κοινά έργα υποδομής.

Τα ΕΠ καθορίζονται και οργανώνονται με όλα τα δίκτυα υποδομής και διατίθεται σε μορφή γηπέδων για την εγκατάσταση βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων, στις οποίες παρέχονται πρόσθετες υπηρεσίες και κίνητρα. Με λίγα λόγια παρέχει όλες εκείνες τις ευκολίες που απαιτούνται προκειμένου να κατασκευαστεί και να ασκήσει τη λειτουργία της μια επιχείρηση με βάση όλες τις νόμιμες και τεχνικές προδιαγραφές.

H ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των ΕΠ αποσκοπεί στην υποστήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντος, στη βελτίωση των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

Τα Επιχειρηματικά Πάρκα στην Ελλάδα

Ο θεσμός των ΕΠ εμφανίζεται στην Ελλάδα μόλις τη δεκαετία του ‘60 όταν η κρατική πρωτοβουλία για την τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης, οδήγησε στην δημιουργία των πρώτων Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.). Στην πορεία και καθώς έχουν σημειωθεί αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο έχουν συγκροτηθεί και άλλοι φορείς που μπορούν να δημιουργούν οργανωμένους υποδοχείς.

Τα Επιχειρηματικά Πάρκα στην Ευρώπη

Τα ΕΠ στην Ευρώπη είναι αρκετά διαδεδομένα. Παρά τις ομοιότητες στην οργάνωση των ΕΠ, εντοπίζονται και ουσιώδεις διαφορές στην προώθηση και εξέλιξη του θεσμού τόσο σε κοινοτικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.