Θεσμικό Πλαίσιο

Τα ΕΠ διέπονται από ένα πολύπλευρο θεσμικό πλαίσιο όπως έχει διαμορφωθεί από το 1965 και εντεύθεν.

Ο Νόμος 4458/1965 αποτέλεσε το πρόδρομο πλαίσιο για την δημιουργία των ΕΠ. Συμπληρωματικά στο νόμο – πλαίσιο αυτό του 1965 είναι τα Βασιλικά Διατάγματα του 1968, με τα οποία εγκρίνονται οι πρώτοι Κανονισμοί Λειτουργίας των πρώτων ΒΙ.ΠΕ. (ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, Ηρακλείου και Θεσσαλονίκης) (ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., 2016).
Ο Νόμος 4458/1965 έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από το Νόμο 742/1977, ενώ συμπληρωματικά έχουν εκδοθεί διατάξεις οι οποίες έχουν ρυθμιστικό χαρακτήρα στο πλαίσιο οργάνωσης και διαχείρισης των ΒΙ.ΠΕ. (λ.χ. παραλαβή μελετών υποδοχέων και έγκριση αυτών, παροχή κινήτρων ενίσχυσης, ίδρυση ΒΙ.ΠΕ. στους νομούς της χώρας και συναφή ζητήματα). Κατ’ αντιστοιχία ο Νόμος 2545/1997 επέκτεινε το υφιστάμενο πλαίσιο και δημιούργησε την ιδιωτική πρωτοβουλία στην ανάπτυξη των οργανωμένων υποδοχέων.

Η νέα τάση της εποχής εκφράστηκε πιο ξεκάθαρα από το Νόμο 3982/2011, ο οποίος εισήγαγε την έννοια του «Επιχειρηματικού Πάρκου», ως περιοχή συγκέντρωσης ευρύτερων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Το βασικό στοιχείο που διαφοροποίησε τους υποδοχείς του υφιστάμενου πλαισίου ήταν η εγκατάσταση ερευνητικών κέντρων και πρωτοβουλιών.

Ελληνική Νομοθεσία

Νομοθεσία ΕΕ

Τα ΕΠ διέπονται από νομοθετικές διατάξεις σε επίπεδο κράτους μέλους.