Ελληνική Νομοθεσία

Τα ΕΠ διέπονται από ένα πολύπλευρο θεσμικό πλαίσιο όπως έχει διαμορφωθεί από το 1965 και εντεύθεν.

Ο Νόμος 4458/1965 αποτέλεσε το πρόδρομο πλαίσιο για την δημιουργία των ΕΠ. Συμπληρωματικά στο νόμο – πλαίσιο αυτό του 1965 είναι τα Βασιλικά Διατάγματα του 1968, με τα οποία εγκρίνονται οι πρώτοι Κανονισμοί Λειτουργίας των πρώτων ΒΙ.ΠΕ. (ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, Ηρακλείου και Θεσσαλονίκης) (ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., 2016). Ο Νόμος 4458/1965 έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από το Νόμο 742/1977, ενώ συμπληρωματικά έχουν εκδοθεί διατάξεις οι οποίες έχουν ρυθμιστικό χαρακτήρα στο πλαίσιο οργάνωσης και διαχείρισης των ΒΙ.ΠΕ. (λ.χ. παραλαβή μελετών υποδοχέων και έγκριση αυτών, παροχή κινήτρων ενίσχυσης, ίδρυση ΒΙ.ΠΕ. στους νομούς της χώρας και συναφή ζητήματα). Κατ’ αντιστοιχία ο Νόμος 2545/1997 επέκτεινε το υφιστάμενο πλαίσιο και δημιούργησε την ιδιωτική πρωτοβουλία στην ανάπτυξη των οργανωμένων υποδοχέων. Η νέα τάση της εποχής εκφράστηκε πιο ξεκάθαρα από το Νόμο 3982/2011, ο οποίος εισήγαγε την έννοια του «Επιχειρηματικού Πάρκου», ως περιοχή συγκέντρωσης ευρύτερων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Το βασικό στοιχείο που διαφοροποίησε τους υποδοχείς του υφιστάμενου πλαισίου ήταν η εγκατάσταση ερευνητικών κέντρων και πρωτοβουλιών.

Λίστα Νομοθεσίας για ΕΠ (Νόμοι και Υπουργικές Αποφάσεις)

Οι Ν. 4458/1965 και 2545/1997 αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο που αφορά σε προηγούμενες μορφές οργανωμένων υποδοχέων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν.  Το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο είναι σε μεταβατική ισχύ για τους ΟΥΔ και αφορά μόνο αυτούς. Σε ισχύ για τους ΟΥΔ είναι το τρίτο μέρος του Ν. 3982/11 το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων και τη ρύθμιση θεμάτων διοίκησης, διαχείρισης και εποπτείας τους.

Λίστα βασικών νομοθετικών διατάξεων που αφορούν τα ΕΠ

Θεσμικό Πλαίσιο ΒΙΠΕ

 • Νόμος 4458/1965 «Περί Βιομηχανικών Περιοχών» ΦΕΚ 33 Α’/27.02.1965 με τις κανονιστικές του αποφάσεις και σχετικές τροποποιήσεις του:
  • Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. ΦΑ.15/3/925/76 «Νέες διαδικασίες για εγκατάσταση-εκσυγχρονισμό-επέκταση-μετεγκατάσταση επιχείρησης σε ΒΙ.ΠΕ.» (ΦΕΚ 355/Β΄/17.02.2012)
  • Νόμος 742/1977 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Νόμου 4458/1965 “περί Βιομηχανικών Περιοχών” και ρυθμίσεως συναφών θέματα» (ΦΕΚ 319 Α’/17.10.1977)
  • Νόμος 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (μόνον το άρθρο 56 – αφορά τις ΒΙ.ΠΕ. της ΕΤΒΑ σχετικό ΦΕΚ 289 Α’/29.12.1979)
  • Νόμος 2231/1994 «Σύσταση και λειτουργία Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις» (μόνον το άρθρο 17 – αφορά το ν. 742/1977 σχετικό ΦΕΚ 139 Α’/31.08.1994)

Θεσμικό Πλαίσιο ΒΕΠΕ

Νόμος 2545/1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 254 Α’/15.12.1997) με τις κανονιστικές του αποφάσεις και σχετικές τροποποιήσεις του:

  • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. Φ.1.2./43030/1641/17.12.1998 «Διαδικασία δημοσιοποίησης πολεοδομικής – ρυμοτομικής μελέτης και της Πράξης Εφαρμογής των διαφόρων κατηγοριών Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) και υποβολή ενστάσεων» (ΦΕΚ 1292 Β’/29.12.1998)
  • Προεδρικό Διάταγμα Αριθ. 214/13.08.1999 «Μελέτες και Έργα Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ)» (ΦΕΚ 183 Α’/13.09.1999)
  • Νόμος 2919/2001 «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (μόνον το άρθρο 15 – αφορά την Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. και το ν. 2545/1997, σχετικό ΦΕΚ 128 Α’/25.06.2001)
  • Νόμος 2965/2001 «Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις» (μόνον το άρθρο 25 – αφορά το ν. 2545/1997, σχετικό ΦΕΚ 270 Α’/23.11.2001)
  • Νόμος 3156/2003 «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις» (μόνον το άρθρο 26 – αφορά το ν. 2545/1997, σχετικό ΦΕΚ 157 Α’/25.06.2003)
  • Νόμος 3190/2003 «Τροποποίηση του Ν.2323/1995 “Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις” και άλλες διατάξεις» (μόνον το άρθρο 20 – αφορά το ν. 2545/1997, σχετικό ΦΕΚ 249 Α’/30.10.2003)
  • Απόφαση Αριθ. Οικ. 1852/116/29.01.2004 του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των διαδικασιών επιχορήγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του Νόμου 2545/97 “Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις” ως ισχύει» (το άρθρο 10 – αφορά τις ΒΙ.ΠΕ. της ΕΤΒΑ, σχετικό ΦΕΚ 208 Β’/05.02.2004)
  • Π. Διάταγμα υπ’ αριθ. 79 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικών σταθμών αυτοκινήτων)» (το άρθρο 14 – αφορά τη λειτουργία σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων σε ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ και ΒΕΠΕ, σχετικό ΦΕΚ 62 Α’/01.03.2004)

Θεσμικό Πλαίσιο ΕΠ

 • Νόμος 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2011) με τις κανονιστικές του αποφάσεις και σχετικές τροποποιήσεις του:
  • Νόμος 3299/2011 Αναπτυξιακός Νόμος (αφορά σε θέματα φοροαπαλλαγής)
  • Νόμος 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (το άρθρο 228 αφορά σε τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3982/2011, σχετικό ΦΕΚ Α’ 86/11.04.2012)
  • Απόφαση Αριθ. ΦΑ.15/3/925/76/2012 «Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσοστού της συνολικής έκτασης που καταλαμβάνουν οι δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο μέρος του N. 3982/2011, καθώς και του τύπου και του περιεχομένου της βεβαίωσης συμβατότητας της δραστηριότητας της προς εγκατάσταση επιχειρήσεως με τον τύπο του Επιχειρηματικού Πάρκου (ΦΕΚ Β 355/17.02.2012)
  • Απόφαση Αριθ. Φ/Α.15/3/2226/170/2012 «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της αίτησης που πρέπει να υποβάλλει η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) για την ανάπτυξη ΕΠ, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των ελάχιστων έργων υποδομής και των προδιαγραφών τους, των κριτηρίων και της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης, των προδιαγραφών, του τύπου και του περιεχομένου της πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής και της διαδικασίας εξέτασης τους, σύμφωνα με το άρθρο 46, παρ. 6 του Ν. 3982/2011» (ΦΕΚ Β/583/02.03.2012).
  • Απόφαση Αριθ. Φ/Α.15/3/11261/821/2013 «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από την ΕΑΝΕΠ για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) και Επιχειρηματικού Πάρκου Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ), του τρόπου οργάνωσής τους, των ελάχιστων έργων υποδομής, του τύπου και των προδιαγραφών της μελέτης χαρακτηρισμού της περιοχής για περιβαλλοντική εξυγίανση και της μελέτης συνδρομής των προϋποθέσεων ίδρυσης ΕΠΕΒΟ καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος ανάπτυξης και λειτουργίας ΕΠΕ και ΕΠΕΒΟ σύμφωνα με το άρθρο 56, παρ. 12 του Ν. 3982/11» (σχετικό ΦΕΚ Β 2495/04.10.2013).
  • Νόμος 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις (το άρθρο 44 αφορά σε τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3982/2011, σχετικό ΦΕΚ Α΄120/29.5.2013)
  • Νόμος 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (το άρθρο 51 Λοιπές πολεοδομικές διατάξεις παρ. 2α αφορά σε τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3982/2011, σχετικό ΦΕΚ Α 174/8-8-2013)
  • Νόμος 4302/2014 «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 225/08-10-2014)
  • Νόμος 4403/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (άρθρο 15 αφορά σε τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3982/2011, σχετικό ΦΕΚ Α’ 125/07-07-2016)
  • Νόμος 4465/2017 «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ και άλλες διατάξεις» (άρθρο 49 αφορά σε τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3982/2011, σχετικό ΦΕΚ Α’ 47/04.04.2017)
  • Νόμος 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (το άρθρο 166 αφορά σε τροποποιήσεις άρθρων του Ν. 3982/2011 για τον καθορισμό της διαδικασίας καθορισμού, οριοθέτησης και οργάνωσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, του τρόπου λειτουργίας και διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας  (ΕΠΜΜΜ), σχετικό ΦΕΚ Α’ 5/17-01-2018 και Α’ 8/23-01-2018)
  • Νόμος  4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (διατάξεις για τα Επιχειρηματικά Πάρκα και την Περιβαλλοντική και Λειτουργική Εξυγίανση της ΑΒΣ των Οινοφύτων περιλαμβάνονται στα άρθρα 9, 10 και 11, σχετικό ΦΕΚ Α/52/01.04.2019)

Ερμηνευτικές και Διευκρινιστικές Εγκύκλιοι για τη λειτουργία των ΕΠ

Εγκύκλιος της Δ/νσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων

 • Εγκύκλιος της ∆/νσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με Αριθ. Πρωτ. Φ/Α.15/3/61355/825/08.06.2018 «Διευκρινιστικές Οδηγίες για την έγκριση ανάπτυξης των Επιχειρηματικών Πάρκων»