Νομοθεσία ΕΕ

Τα ΕΠ διέπονται από νομοθετικές διατάξεις σε επίπεδο κράτους μέλους.

Η βιομηχανία είναι συνήθως η μεγαλύτερη πηγή επιχειρηματικής έρευνας και ανάπτυξης στις προηγμένες οικονομίες, έχει μεγαλύτερους τεχνολογικούς και οικονομικούς πολλαπλασιαστές από άλλους τομείς και συνδέεται στενά με τις υπηρεσίες υψηλής έντασης γνώσης.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για μια βιώσιμη οικονομία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει μια νέα, φιλόδοξη δέσμη μέτρων για τη μετάβαση από τη σημερινή γραμμική στην κυκλική οικονομία. Στόχος είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κάνουν τη μετάβαση σε μια ισχυρότερη και πιο κυκλική οικονομία, όπου οι πόροι θα χρησιμοποιούνται με πιο βιώσιμο τρόπο. Η επιχειρηματικότητα βρίσκεται στη θέση του οδηγού κατά τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

Εκτός από την κυκλική οικονομία όμως σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι κατέχει η ανανεωμένη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιομηχανική πολιτική. Η στρατηγική αυτή συγκεντρώνει όλες τις υφιστάμενες και νέες οριζόντιες και τομεακές πρωτοβουλίες σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Η υιοθέτηση τεχνολογικών αλλαγών με τη συνεχιζόμενη επανάσταση στη βιομηχανική παραγωγή, η μετατροπή ερευνητικών επενδύσεων σε καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και η διατήρηση της πρωτοπορίας στον τομέα των χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της κυκλικής οικονομίας προετοιμάζει το έδαφος για μια έξυπνη, καινοτόμο και βιώσιμη βιομηχανία στην Ευρώπη.